អំពីក្រុមហ៊ុន

TIANJIN BFS CO LIMITED គឺជាអ្នកផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃជំងឺរើម asphalt នៅក្នុងប្រទេសចិន។

ផលិតផល​ពិសេស