සමාගම ගැන

TIANJIN BFS CO LIMITED යනු චීනයේ Asphalt Shingles හි වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකි.

විශේෂාංග නිෂ්පාදන